عنوان :
» دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری(دریافت فایل)
» قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(دریافت فایل)
» قانون بلدیه(دریافت فایل)
» آئین نامه کالا و مسافر(دریافت فایل)
» مجموعه قوانین و مقررات شوراها(دریافت فایل)
» آئین نامه راهنمایی و رانندگی(دریافت فایل)
» آئین نامه ساماندهی مسافربرها و وانت بارها(دریافت فایل)
» آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی(دریافت فایل)
» قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت(دریافت فایل)
» قانون رسیدگی به تخلفات(دریافت فایل)
» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)(دریافت فایل)
» قانون بودجه سال 1394 کل کشور (دریافت فایل)
» مصوبه هیات وزیران در زمینه آتش نشانی(دریافت فایل)
» مصوبه هیات وزیران در زمینه مدیریت پسماند(دریافت فایل)
» مصوبه هیات وزیران در زمینه اجرای اقدامات مربوط به مدیریت فضای سبز(دریافت فایل)
» اهم مواد قانون مجازات اسلامی مربوط به کارکنان دولت(دریافت فایل)
» آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت (دریافت فایل)
» تلخیصی از قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری با امعان نظر به قانون دیوان عدالت اداری (دریافت فایل)
» مصوبه هیات دولت در زمینه حمل و نقل و ترافیک(دریافت فایل)
» آیین نامه اجرایی ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی(دریافت فایل)
۱ ۲