قسمت ۱: جایگاه و اهمیت مدیریت شهری و روستایی

+ادامه مطلب

قسمت ۲: جایگاه شوراها در قانون اساسی

+ادامه مطلب

قسمت ۳: شکل گیری شوراها در ایران

+ادامه مطلب

قسمت ۴: آشنایی با قانون شوراها (بخش اول)

+ادامه مطلب

قسمت ۵: آشنایی با قانون شوراها (بخش دوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۶: آشنایی با قانون شوراها (بخش سوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۷: آشنایی با شوراها (بخش چهارم)

+ادامه مطلب

قسمت ۸: تعداد اعضاء شورا

+ادامه مطلب

قسمت ۹: جانشین شورا در شهرها و روستاهای فاقد شورا

+ادامه مطلب

قسمت ۱۰: مصادیق تقلب در انتخابات شوراها

+ادامه مطلب

قسمت ۱۱: مدیریت شهری و روستایی و حکمروایی مطلوب

+ادامه مطلب

قسمت ۱۲: اصول و معیارهای حکمروایی خوب

+ادامه مطلب

قسمت ۱۳: مدیریت محلی و مشارکت (بخش اول)

+ادامه مطلب

قسمت ۱۴: مدیریت محلی و مشارکت (بخش دوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۱۵: مدیریت محلی و مشارکت (بخش سوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۱۶: مدیریت محلی و قانونمندی

+ادامه مطلب

قسمت ۱۷: مدیریت محلی و شفافیت

+ادامه مطلب

قسمت ۱۸: مدیریت محلی و پاسخگویی

+ادامه مطلب

قسمت ۱۹: مدیریت محلی و اجماع محوری (توافق جمعی)

+ادامه مطلب

قسمت ۲۰: اثر بخشی و کارایی مدیریت محلی

+ادامه مطلب

قسمت ۲۱: مدیریت محلی و عدالت محوری

+ادامه مطلب

قسمت ۲۲: مدیریت محلی و مسئولیت پذیری

+ادامه مطلب

قسمت ۲۳: مدیریت محلی کارآمد

+ادامه مطلب

قسمت ۲۴: مدیریت محلی کارآمد و برنامه ریزی

+ادامه مطلب

قسمت ۲۵: مدیریت محلی کارآمد و سازماندهی

+ادامه مطلب

قسمت ۲۶: مدیریت محلی و منابع انسانی

+ادامه مطلب

قسمت ۲۷: مدیریت محلی و هدایت و رهبری

+ادامه مطلب

قسمت ۲۸: مدیریت محلی؛ کنترل و نظارت

+ادامه مطلب

قسمت ۲۹: مدیریت محلی و برنامه های توسعه (آمایش سرزمین ۱)

+ادامه مطلب

قسمت ۳۰: مدیریت محلی و برنامه های توسعه (آمایش سرزمین ۲)

+ادامه مطلب

قسمت ۳۱: مدیریت محلی و طرح های توسعه کالبدی

+ادامه مطلب

قسمت ۳۲: طرح جامع شهری

+ادامه مطلب

قسمت ۳۳: طرح تفصیلی شهری

+ادامه مطلب

قسمت ۳۴: طرح هادب روستا

+ادامه مطلب

قسمت ۳۵: شورای شهر؛ وطایف و اختیارات

+ادامه مطلب

قسمت ۳۶: شورای شهر؛ راهبری توسعه پایدار و همه جانبه

+ادامه مطلب

قسمت ۳۷: شورای شهر؛ وظایف عمرانی - کالبدی

+ادامه مطلب

قسمت ۳۸: شورای شهر؛ وظایف خدماتی

+ادامه مطلب

قسمت ۳۹: شورای شهر؛ وظایف فرهنگی - اجتماعی

+ادامه مطلب

قسمت ۴۰: شورای شهر؛ وظایف مالی و اقتصادی (بخش اول)

+ادامه مطلب

قسمت ۴۱: شورای شهر؛ وظایف مالی و اقتصادی (بخش دوم)

+ادامه مطلب

قسمت ۴۲: شورای شهر؛ وظایف اداری

+ادامه مطلب

قسمت ۴۳: شورای شهر و انتخاب شهردار

+ادامه مطلب

قسمت ۴۴: شرایط احراز سمت شهردار

+ادامه مطلب

قسمت ۴۵: صدور حکم شهردار

+ادامه مطلب

قسمت ۴۶: شورای شهر و کمیسیون ماده صد (بخش اول)

+ادامه مطلب

قسمت ۴۸: شورای شهر و کمیسیون ماده ۷۷

+ادامه مطلب

قسمت ۴۹: شورای شهر و کمیسیون ماده ۵

+ادامه مطلب

قسمت ۵۰: معیارهای انتخاب خوب

+ادامه مطلب

قسمت ۵۱: شورای روستا؛ وظایف و اختیارات

+ادامه مطلب

   کل : ۱۳۰  نمایش ۱ الی ۵۰   ۱ ۲ ۳

ساختمان مرکزی :
 نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی - بالاتر از بلوار کشاورز - پلاک 1184
کدپستی: 1418733516
ساختمان مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی:
نشانی: تهران - میدان ولیعصر(عج) - بلوار کشاورز - ابتدای خیابان نادری - پلاک 17
کدپستی: 1416633661
اوقات شرعی تهران


نظر سنجی
نظر شما درباره پورتال جدید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور چیست؟