بخشنامه ها / دستورالعمل ها
تاریخ جاری //
ردیف تاریخ معاونتها/ دفاتر بخشنامه / دستوالعمل فایل
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات بخشنامه استفاده از فناوریهای نوین و ارائه خدمات الکترونیکی دریافت فایل
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات پیش نویس سند هوشمندسازی مدیریت شهری و روستایی دریافت فایل
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ معاونت امور شهرداری ها پیش نویس دستورالعمل منطقه بندی، ناحیه بندی و محله بندی شهرها دریافت فایل
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌های کشور دریافت فایل