اطلاعات تماس معاونت ها و دفاتر سازمان
 

     
ردیف معاونتها/ دفاتر تلفن نمابر رایانامه (ایمیل)
۱ ریاست سازمان 63901080 66904455 riasat@imo.org.ir
۲ اداره کل حوزه ریاست 63901080 hozehriasat@imo.org.ir
۳ اداره کل روابط عمومی 63901042 pr@imo.org.ir
۴ مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی 88976657 88977912 safta@imo.org.ir
۵ دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات 63901005 63901318 bazresi@imo.org.ir
۶ دفتر نوسازی، تحول اداری و توسعه خدمات الکترونیکی 63901063 nosazitahavol@imo.org.ir
۷ اداره کل حراست و پدافند غیرعامل 63901045 63901330 herasat@imo.org.ir
۸ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی 63901025 66901222 manabeposhtibani@imo.org.ir
۹ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی-دفتر برنامه ریزی و بودجه 63901061 budget@imo.org.ir
۱۰ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی-دفتر حقوقی و امور قراردادها 63901033 63901302 hoghoghi@imo.org.ir
۱۱ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی-دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی 63901128 63901300 eghtesadi@imo.org.ir
۱۲ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی-اداره کل مالی و ذیحسابی 63901034 66947455 zihesabi@imo.org.ir
۱۳ معاونت توسعه منابع و پشتیبانی-اداره کل امور اداری و پشتیبانی 63901003 edariposhtibani@imo.org.ir
۱۴ معاونت امور شهرداری ها 63901098 omoreshahrdariha@imo.org.ir
۱۵ معاونت امور شهرداری ها-دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری 63901049 khadamatshahri@imo.org.ir
۱۶ معاونت امور شهرداری ها-دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری 63901016 63901320 barnamehshahri@imo.org.ir
۱۷ معاونت امور شهرداری ها-دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری 63901011 63901223 transport@imo.org.ir
۱۸ معاونت امور شهرداری ها-دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه 63901085 63901214 urbanrail@imo.org.ir
۱۹ معاونت امور دهیاری ها 63901051 63901279 sdrm@imo.org.ir
۲۰ معاونت امور دهیاری ها-دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی 63901049 omranrousta@imo.org.ir
۲۱ معاونت امور دهیاری ها-دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستای 63901050 63901321 barnamehroosta@imo.org.ir
۲۲ دبیرخانه سازمان 63901123 نکته: نامه ها با فرمت tif ارسال شود dabirkhaneh@imo.org.ir
۲۳ تلفن گویای سازمان 6390500