ابلاغ الگوي اساسنامه سازمان هاي وابسته به شهرداري ها به استثناء شهرداري هاي مراكز استان ها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.