تلخیصی از قوانین ومقررات مربوط به تخلفات اداری با امعان نظر به قانون دیوان عدالت اداری

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.