گزارش تصویری از نشست شورای مدیران با حضورمهندس خندان دل

گزارش تصویری از نشست شورای مدیران با حضورمهندس خندان دل

نشست مهندس هوشنگ خندان‌دل معاون عمران، توسعه امور شهري وروستايي وزارت كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهيار ي هاي كشور با معاونين و مديران كل با هدف استماع گزارش عملكرد و اقدامات انجام شده در حوزه هاي تخصصي و همچنين بحث و بررسي در خصوص برنامه هاي جاري و آتي اين سازمان برگزار شد.

مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (1) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (2) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (3) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (4) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (5) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (6) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (7) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (8) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (9) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (10) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (11) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (12) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (13) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (17) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (18) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (15) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (14) مهندس هشنگ خندان دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور نشست جلسه شورای مدیران معاونین سازمان.jpg (19)

کد: 50015244

زمان انتشار: سه شنبه 1 خرداد 1397 03:09 ب.ظ

تعداد نمایش: 326

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.