برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری گامی برای نظام مند شدن اقدامات و فعالیتهای شهرداری ها و شوراها

برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری گامی برای نظام مند شدن اقدامات و فعالیتهای شهرداری ها و شوراها

معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با اشاره به تدوین و ابلاغ  دستورالعمل تهیه،تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر (برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری) و تهیه و ابلاغ شیوه نامه مربوط به آن، این برنامه را گامی برای نظام مند شدن اقدامات و فعالیت های شوراها و شهرداری ها برشمرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی نوذرپور با بیان مطلب فوق گفت: برنامه راهبردی توسعه شهری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور در مورد تدوین برنامه‌ای فراگیر است؛ به گونه‌ای که بتواند در کنار برنامه‌های توسعه شهری متداول در ایران، مانند طرح های جامع و تفصیلی، که اغلب ناظر بر ساماندهی کاربری اراضی شهری است و سایر برنامه‌هایی که با هدف رفع بخشی از مسایل مبتلابه شهر مورد استفاده قرار می‌گیرند، در چارچوبی علمی، به آیندۀ محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه بهره‌وران بپردازد.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مورد عمل شهرداری‌ها و شوراها تدوین شد، که تلاش شده هماهنگی کامل در فرایند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت برنامه، با اسناد قانونی فرادست و مرتبط داشته باشد، اظهار کرد: دستورالعمل حاضر تلاش دارد، ضمن تعیین سلسله مراتب تهیه و تصویب تا اجرا و پایش برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی، به فرایندی از برنامه‌ریزی دست یابد که کلیه رهنمودهای راهبردی و جهت‌‌گیری‌های بلند مدت و میان مدت توسعه شهر از اسناد فرادست استخراج و در آن لحاظ شود، یا در صورت نیاز، تولید و به روزرسانی گردد. سپس چارچوبی برای تدوین برنامه عملیاتی شهرداری ارائه دهد. در این راستا پیش بینی منابع مالی، اولویت بندی پروژه‌ها، پایش و بازنگری برنامه نیز مدنظر قرار گرفته است.

نوذرپور در زمینه الزامات قانونی برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری گفت:  یکی از الزامات قانونی آن ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب7/9/1347) می باشد که به موجب آن شهرداریهای مشمول ماده 2 این قانون، مکلفند با راهنمایی وزارت کشور، برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی که فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور، طرح‌های مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.

وی بند 2 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) را از دیگر الزامات قانونی این برنامه برشمرد که به موجب آن، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسؤول دیده شده و همچنین بند 32 (الحاقی 6/7/1382) ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) که به موجب آن واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

نوذرپور در ادامه اهم اهداف برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری را به این شرح برشمرد: تنظیم یک چارچوب راهبردی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه مدیریت شهری به منظور مواجهه با چالش‌های آتی در بازه زمانی میان مدت،  هماهنگ کردن اقدامات کلیه دستگاه‌های اجرایی در زمینه اداره شهر و بسترسازی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و‌ فراهم کردن برنامه عمل شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی با لحاظ ویژگی‌های محیطی درونی و بیرونی سازمان، مبتنی بر رویکرد راهبردی.

وی، تعیین نقش شهرداری در نیل به چشم انداز و راهبردهای توسعه شهر، ترجمه پیشنهادهای اسناد فرادست توسعه شهری (طرح‌های هادی، جامع و تفصیلی شهر و سایر اسناد مصوب) به زبان برنامه‌ریزی راهبردی و ایجاد زنجیره‌ای از راهبردها تا اقدامات، به منظور اتصال برنامه‌های بلندمدت توسعه شهر به برنامه مالی شهرداری (بودجه سالانه) به واسطه برنامه میان مدت (برنامه عملیاتی)، تدقیق مقاصد توسعه شهری و تعیین شاخص‌های کلیدیِ «قابل سنجش» و «زمان‌بندی شده» برای رسیدن به آن‌ها را سایر اهداف برنامه راهبردی- عملیاتی شهر و شهرداری عنوان نمود.

فراهم آوردن بستر مشارکت فعّال تمامی گروه‌های ذینفع شهری شامل سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و متخصصین شهرسازی و مدیریت شهری (شامل اشخاص حقیقی و حقوقی)، تقویت جایگاه شوراهای اسلامی شهر برای نقش آفرینی مؤثرتر در عرصه برنامه‌ریزی راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و ارتقای توانمندی‌های گروه‌های مختلف درگیر در فرایند تهیه برنامه (به ویژه شهرداری و شورا) برای ایجاد تغییرات مثبتِ ساختاری و سازمانی و ظرفیت سازی، از اهداف دیگر برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری است.

معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه به ویژگی های برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری پرداخت و آنها را به این شرح برشمرد: استفاده از اسناد فرادست توسعه شهری در سطوح مختلف ملی، استانی، فراشهری و شهری به منظور تنظیم چارچوب برنامه‌ریزی و پرهیز از دوباره‌کاری، تهیه سند راهبردی توسعه شهر به صورت فرابخشی و ترسیم آینده شهر، تعیین راهبردهای توسعه شهر و تشخیص راهبردهایی که شهرداری می‌تواند در قالب آن‌ها ایفای نقش نماید،

نوذرپور،‌ اتصال رهنمودها و پیشنهادهای راهبردی اسناد توسعه شهری به نظام بودجه‌ریزی سالانه شهرداری از طریق تعریف پروژه‌های سرمایه‌ای و فعالیت‌های مستمر به تفکیک سال‌های برنامه، در برنامه عملیاتی میان مدت و تعیین محل تأمین اعتبار آن‌ها، ایجاد توافق بین تمامی نهادهای اثرگذار در مدیریت شهری بر یک سند راهبردی و عملیاتی برای توسعه شهری، پیش بینی منابع مالی و درآمدهای شهرداری در سناریوهای مختلف و شناسایی فعالیت‌های مستمر مرتبط با نگهداشت وضع موجود را دیگر ویژگی های این برنامه دانست.

شناسایی پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری در بازه زمانی میان مدت و اولویت بندی آن‌ها، ارائه پیشنهادهای قابل اجرا در چارچوب‌ محدودیت‌های مالی، اداری و فنی و پرهیز از آرمان‌گرایی، داشتن قابلیت سنجش خروجی محصول و خدمت با استفاده از تعریف اهداف کمّی در سطح کلان و خُرد، قابلیت انعطاف پذیری عملیات با استفاده از امکان پایش و نظارت بر اجرا و بازنگری در برنامه‌ها با توجه به تغییرات شرایط محیط درونی و بیرونی و نظم بخشی به فعالیت‌های شهرداری و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف درون سازمانی شهرداری دیگر ویژگی های این برنامه است.

نوذرپور در ادامه اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور به استانداران و فرمانداران،  تائید برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری در شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر به فرمانداری ها و تائید این برنامه در شهرهای دارای جمعیت بین 20 هزار نفر تا 500 هزار نفر به استانداری ها تفویض شده است.

وی یادآور شد: این برنامه باید ابتدا در شورای اسلامی شهر و روستا به تصویب رسیده و سپس فرآیند تائید در استانداری یا فرمانداری انجام شود.

وی افزود: به موجب بخشنامه ابلاغی وزیر محترم کشور، تائید برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه شهر و شهرداری در شهرهای بالاتر از 500 هزار نفر جمعیت بر عهده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

نوذرپور درخاتمه با بیان اینکه تهیه این برنامه را با توجه به مزایای آن برای اداره بهتر شهر به شهرداری ها وشوراها تاکید نموده ایم، گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال جاری از محل بند(و) تبصره(6) قانون بودجه کل کشور به تهیه و تدوین این برنامه توسط شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت کمک می نماید.

کد: 5006572

زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1395 01:51 ب.ظ

تعداد نمایش: 718

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.