دفاتر مرتبط دفتر حقوقي و امور قراردادها

شرح وظايف دفتر حقوقي و امور قراردادها

 

  • پاسخگویی به سئوالات حقوقی در مورد سازمان و شهرداری ها و دهیاری ها و بررسی امور حقوقی و تنظیم و تائید کلیه قراردادها، موافقتنامه ها و سایر تعهدات حقوقی به منظور حفظ حقوق سازمان و شهرداریها و دهیاریها در داخل و خارج کشور بر اساس قوانین ومقررات.
  • دفاع از حقوق سازمان و کارکنان سازمان در ارتباط با انجام وظایف محوله
  • بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه اداره و مدیریت شهری و روستایی به منظور شناسایی نقاط مبهم و رفع نواقص و کمبودهای حقوقی و تنقیح قوانین و ارائه گزارشات لازم به منظور تجدید نظر در قوانین موجود با همکاری دفاتر ذیربط
  • تهیه و تدوین لوایح و مقررات جدید و وضع ساز و کارهای اجرایی و حقوقی متناسب با تحولات نوین مدیریت شهری با توجه به موقعیت و درجه شهرداری و دهیاری به منظور ارتقاء‌کیفیت و بهبود زندگی شهری و روستایی و نیازهای توسعه ای شهرها و روستاها با همکاری دفاتر ذیربط
  • تهیه طرح و پیشنهادهای لازم به منظور حمایت از شهرداران و مدیران شهری و دهیاران در مقابل وقوع خسارتهای ناشی از انجام مسئولیتهای قانونی
  • گردآوری و تنظیم متون و منابع حقوقی، قوانین و مقررات موضوعه و فراهم آوردن زمینه برای بهره برداری از آنها توسط شهرداری ها
  • شرکت در شوراها، کمیسیون ها و جلسات حسب مورد
  • پیگیری و اقدام در مورد امور شهرداریها و دهیاریها ارجاع شده به کمیسیون های مجلس، دولت و همچنین کمیسیونهای تخصصی مربوطه
  • دریافت مستمر دستور جلسات و گزارشات کمیسیونهای مجلس درمورد شهرداری ها و دهیاریها و سازمان و همچنین بررسی مذاکرات مجلس و تذکرات نمایندگان در این خصوص و انعکاس آنها به رئیس سازمان و تهیه پاسخهای لازم از طریق دفتر ذیربط در وزارتخانه متبوع
  • انجام سایر امور محوله.

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.