تفاهم نامه ها
  
» تفاهم نامه همکاری جهت آموزش تخصصی آتش نشانان کشور
  
» تفاهم نامه همکاری با شرکت ذوب آهن اصفهان
  
» همکاری دهیاری‌ها جهت ارایه خدمات توانبخشی
  
» توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در مناطق روستایی
  
» توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق روستایی
  
» توسعه خدمات ICT در مناطق روستایی
  
» ایمنی و انصباط عبور و مرور در مناطق روستایی