میز خدمت الکترونیک
   سامانه آمار و اطلاعات
   سامانه درجه بندی شهرداری ها
   سامانه داشبورد مدیریتی
   سامانه بودجه دهیاری ها و شهرداری ها
   سامانه اعتبارات شهرداری ها