کتابها
   بررسی مصوبات شوراهای اسلامی با موضوع عوارض در رویه دیوان عدالت اداری    جایگاه حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نحوه رسیدگی به آنده ۱۰۰ قانون شهرداری و نحوه رسیدگی به آن
   رویه قضائی با موضوعات اقتصادی، اراضی و شهرسازی     نقشه راه نوسازی و تحول درمدیریت ونظام اداری شهرداری های کشور
    راهنمای عمل شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها     پیش نویس آیین نامه اداری و استخدامی شهرداری ها
    مجموعه مقررات جذب وبکارگیری نیروی انسانی در شهرداری ها     مجموعه ضوابط و مقررات سازماندهی و ساختار شهرداری ها
    نقش فناوری اطلاعات در مدیریت و توسعه شهری