دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی

برنامه هاي سال 1395

* قانون پیشنهادی سرمایه گذاری شهرداریها

* طرح پیشنهادی شورای عالی استانها در خصوص سرمایه گذاری شهرداریها

* طرح پیشنهادی شورای عالی استانها

* بررسی سناریوهای پیشنهادی توسط مرکز پژوهشهای مجلس

اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس

* برنامه سرمايه گذاري شهرداريها

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.