اداره كل مالي و ذيحسابي

شرح وظایف

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.