اساسنامه های سازمان های وابسته شهرداری ها
  
» ابلاغ اساسنامه ساز مان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فسا انجام گردید
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری چابهار انجام گردید.
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نق شهرداری حسن آباد فشافویه انجام گردید.
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سقز انجام گردید.
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری سقز انجام گردید.
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نق شهرداری حسن آباد فشافویه انجام گردید.
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری چابهار انجام گردید.
  
» ابلاغ اساسنامه ساز مان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فسا انجام گردید
  
» ابلاغ اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه انجام گردید.
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان آذربایجان شرقی
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان آذربایجان غربی
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان اردبیل
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان اصفهان
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان البرز
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان ایلام
  
» اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریهای استان بوشهر

۱ ۲ ۳