تماس با معاونت

رديف

واحد سازماني

تلفن

1

معاونت توسعه منابع و پشتيباني

63901021

63901025

2

دفتر برنامه ريزي و بودجه

63901061

3

دفتر حقوقي و امور قراردادها

63901033

4

اداره كل اموراداري و پشتيباني

63901003

5

اداره كل امورمالي و ذيحسابي

63901034

 
 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.