شيوه‌ نامه‌هاي پسماند

16‌ـ شیوه‌نامه کاهش تولید، ذخیره‌سازی، جمع‌آوری و حمل پسماندهای روستایی  ـ  14 تیر94

15‌ـ شیوه‌نامه اجرایی دفن بهداشتی پسماندهای عادی در سطح روستاهای کشور  ـ  19 شهریور 93

14ـ چارچوب توسعه فرهنگ شهروندی  در زمینه مدیریت پسماندهای جامد در مناطق روستایی  ـ  25 شهریور 92

13ـ شیوه‌نامه تهیه بیوکمپوست از پسماندهای فسادپذیر و فضولات دامی در مناطق روستایی کشور  ـ  23 اسفند 91

12ـ شیوه‌نامه پردازش، جداسازی و بازیافت پسماندهای عادی در مناطق روستایی کشور  ـ  23 اسفند 91

11ـ شیوه‌نامه چارچوب تنظیم گزارش عملکرد در بخش مدیریت پسماند روستایی استانهای ساحلی  ـ  23 خرداد 91

10ـ قبض اعلام و وصول هزینه‌های خدمات مدیریت پسماندهای عادی روستایی و شیوه‌نامه نحوه کاربرد آن  ـ  11 شهریور 87

9ـ دستورالعمل نحوه تعیین هزینه خدمات مدیریت پسماندهای روستایی  ـ  9 مهر 86

8ـ دستورالعمل کنترل بهداشت قنادی‌ها در مناطق روستایی  ـ  19 فروردین 86

7ـ شیوه‌نامه تهیه طرح‌های تفکیک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی  ـ  28 آبان 85

6ـ دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداری موقت پسماندهای جامد در مناطق روستایی کشور  ـ  27 مهر 84

5ـ دستورالعمل نظارت و کنترل بهداشت نانوایی‌ها در مناطق روستایی  ـ  مهر 84

4ـ بخشنامه رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی روستاییان در جهت کاهش شیوع بیماری وبا در کشور  ـ  6 شهریور 84

3ـ شیوه‌نامه تهیه طرح‌های تفکیک از مبدأ و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی  ـ  5 مرداد 84

2ـ دستورالعمل و راهنمای ساخت واحدهای بیوکموست خانگی در مناطق روستایی   ـ  اسفند 83

1ـ دستورالعمل کنترل بهداشت کشتار دام و قصابی‌ها در مناطق روستایی  ـ  اسفند 83

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.