دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی

آموزش و پژوهش سرمایه گذاری

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.