دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی

سازمان های سرمایه گذاری و معاونت های اقتصادی شهرداریها

 

 

سازمان سرمايه گذاري

و مشاركتهاي مردمي شهر تهران

دفتر سرمايه گذاري

و جذب مشاركت هاي مردمي شهرداري كاشان

 

معاونت اقتصادي شهرداري مشهد

 

 

سازمان سرمايه گذاري شهرداري رشت

 

 

 

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري اراك

 

سازمان سرمايه گذاري و 

مشاركت هاي مردمي شهرداري يزد

 

سازمان سرمايه گذاري 

و مشاركتهاي مردمي شهرداري اروميه

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري اهواز

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري شيراز

 

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري زنجان

 

 

 

 

سازمان سرمايه گذاري و 

مشاركتهاي مردمي شهرداري كرمانشاه

 

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري سنندج

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري همدان

 

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري اردبيل

سازمان سرمايه گذاري و

مشاركتهاي مردمي شهرداري بندرعباس

   

 

معاونت سرمايه گذاري

و مشاركت اقتصادي شهرداري قم

 

   
 

 

سازمان سرمايه گذاري و 

مشاركتهاي مردمي شهرداري قزوين

 

   

 

معاونت برنامه ريزي

و سرمايه گذاري شهرداري كرمان

 

   
 

 

 

سازمان سرمايه گذاري

و مشاركتهاي مردمي شهرداري كرج

 

 

   

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.