دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی

شرح وظايف دفتر

1-     جمع آوري اطلاعات،‌تجزيه و تحليل امور اقتصادي شهري و روستايي در جهت ارائه راهكار به منظور توسعه طرح هاي اقتصادي و سرمايه گذاري.

2-     سياستگذاري و برنامه ريزي در جهت استفاده از اوراق مشاركت هاي اقتصادي و فاينانس هاي مالي در بين شهرداري هاي سراسر كشور.

3-     هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي اقتصادي در جهت رشد و توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت ها در بين شهرداري و دهياري هاي سراسر كشور.

4-     ارائه برنامه مدون و راهبردي جهت ايجاد درآمد پايدار در حوزه شهري و روستايي با هماهنگي معاونت هاي تخصصي.

5-     پرداخت وام به شهرداري ها براساس دستورالعمل مصوب از محل صندوق اعتبارات شهرداري ها.

6-      انجام ساير امور محوله.

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.