نقشه راه نوسازي و تحول در مديريت و نظام اداري شهرداريهاي كشور

 " فرآيند تهيه نقشه راه نوسازي و تحول در مديريت و نظام اداري شهرداريهاي كشور "

1 - بررسي اسناد بالادستي و مطالعات و تجربيات گذشته
2 - بررسي مشكلات و چالشهاي موجود در حوزه مديريت و نظام اداري شهرداريها
3 - بررسي و انتخاب مدل مفهومي مطلوب
4 - تبيين مولفه هاي مديريت و نظام اداري شهرداريها در افق چشم انداز 1404
5 - تعيين عناوين برنامه
6 - تعيين هدف راهبردي هر يك از عناوين برنامه ها
7 - تخصيص سياستهاي كلي نظام اداري مرتبط با هر برنامه
8 - تعيين طرح هاي مرتبط با هر برنامه
9 - تعيين عناوين پروژه هاي مرتبط با هر طرح
10-زمان بندي اجراي پروژه ها

 

 

" نظام مديريتي و اداري شهرداري ها در افق چشم انداز 1404 "

 

رديف  مؤلفه ها هدف چشم انداز
1 نقش  تسهيل گر،كارآفرين و كوچك
2 رويكرد  مبتني بر تفكر ، طراحي و اجراي استراتژيك
3  نگرش  برخورد باز ، نتيجه گرا و كل نگر
4 تعاملات محيطي مديريت و رهبري بر اساس حضور ، هم پيوندي و تعامل با شبكه هاي مرتبط داخلي ، منطقه اي و جهاني
5 نقش مديران  مديريت براساس نقش هاي نوين ، مقتضي شرايط و پيچيدگي امور و آميخته با تفكر و تدبر
6 سبك مديريت  مديريت براساس پارادايم و سرمشقي علمي ، حرفه اي ، توفيق آميز و توسعه يافته از نظر دانشي و تجربي
7 نظام شايستگي  مديريت موثر جذب و نگهداري شايسته ترين ها
پاسخگويي  نظام هاي كامل و شايسته مبتني بر پاسخگويي مديريتي 
9 شيوه تصميم گيري   درجات موثر و ممكن عدم تمركز و توزيع قدرت و اختيار
10 سبك مديريت و رهبري  ساختارها ، رفتارها و شيوه هاي مشاركت جو و غير خودمحور در مديريت
11  خدمات  نظام و شيوه اي در مديريت تامين و ارائه خدمات به صورتي هدفمند ، منعطف و توانمند ساز

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.