شرح وظایف دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسی و پاسخگويی به شكايات

- نظارت عاليه برعملكرد شهرداريها و دهياريها جهت حسن اجراي امور.

- ارزيابي عملكرد شهرداري هاي و دهياري هاي سراسر كشور

- بازرسي از عملكرد شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و دهياريها و تهيه گزارشات لازم براي مراجع مربوطه.

- نظارت بر عملكرد، واحدها و موسسات و اتحاديه وابسته به سازمان

- اخذ نظريات تخصصي واحدهاي سازمان در موضوعات مطروحه در خصوص گزارشات بازرسيها و  شكايات واصله.

- برقراري ارتباط مناسب و مستمر با ديوان محاسبات كشور ،‌ سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظايف مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان مذكور و همچنين كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و همكاري با ساير سازمانهاي نظارتي

- انجام اقدامات پيشگيرانه در راستاي جلوگيري از نقض قوانين و مقررات مربوط به شهرداريها و دهياريها از طريق صدور بخشنامه و دستور العمل هاي مورد نياز براي تاكيد، تدقيق و رفع ابهام از قوانين و مقررات مذكور

- انجام اقدامات لازم به منظور بهينه سازي سيستمهاي نظارتي

- تلاش مستمر در جهت شناسايي روشهاي نوين بازرسي و نظارت به منظور ارائه الگوهاي مناسب در شهرداريها و دهياريها

- برقراري ارتباط مستمر با واحدهاي مشابه در شهرداريها و ساير دواير عمومي و دولتي

- انجام بازرسي از دفاتر و واحدهاي سازمان جهت حسن اجراي امور محوله و ارائه نتايج و گزارشهاي لازم به رياست سازمان .

- انجام همكاريهاي لازم با واحدهاي بازرسي نهادهاي قانوني كشور.

- پيگيري نحوه اجراي قوانين مقررات و آيين نامه و دستورالعمل ها توسط شهرداريها و دهياريها

 

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.