معرفی دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسی و پاسخگويی به شكايات

با استناد ماده 62 قانون شهرداري ها مصوب 1334/4/11 و بند 16 از ماده 6 اساسنامه مصوب سازمان يكي از وظايف مهم محوله به سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور ، بازرسي از شهرداري هاي كشور با رويكرد اساسي شناسايي نقاط ضعف ، كاستيها و نارسائيهاي موجود در زمينه هاي مختلف مديريتي و قانوني و تدوين برنامه اي جامع و هدفمند جهت اصلاح و رفع كليه موارد با استفاده از ابزارهاي آموزشي ، اداري و .... مي باشد. در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر ايندفتر انجام بازرسي هاي جامع و موردي ادواري را بعنوان يكي از رئوس سرفصل هاي مهم كاري خود تعريف و اجرايي نموده است.

اين دفتر در راستاي دستيابي به هدف والا جهت نظارت عاليه بر عملكرد شهرداريها و دهياريهاي كشور اقدام به انجام فعاليتهاي گسترده اي در 3 محور اصلي :

             1- پاسخگويي به شكايات

             2- بازرسي(دوره اي يا موردي)

             3-ارزيابي عملكرد

                                                      مي نمايد.

تمامی حقوق برای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محفوظ است.